ZAŁĄCZNIK NR 1 - POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Regulamin Sklepu internetowego Obudowy24


Regulamin dla Konsumentów


§1

Informacje ogólne

 1. Zasady ogólne Regulaminu Sprzedaży – dokument określający prawa i obowiązki HOTPIN oraz Klientów związane z zawieraniem umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.obudowy24.pl.
 2. Sklep internetowy lub Sklep– jest stroną internetową o adresie: www.obudowy24.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca – HOTPIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a, 62-300 Września, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000127161; NIP 779-10-03-569; REGON 630540881; wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł.
  Adres email: sklep@obudowy24.pl
  Nr telefonu: 61 848 97 94
 4. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definiowane w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U.64.16.93 z późn. zm.)oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta).
 5. Stroną umów zawieranych z HOTPIN może być wyłącznie osoba fizyczna pełnoletnia.
 6. Kupujący/Klient - Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 7. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Towar – wszelkie rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sklep internetowy.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Formularz zamówienia (Koszyk) – formularz w wersji elektronicznej udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient może dokonać zamówienia towaru oferowanego na stronie www.obudowy24.pl (formularz precyzuje warunki sprzedaży).
 11. Konto Klienta - zespół funkcjonalności Sklepu internetowego oraz zbiór danych podanych przez Usługobiorcę, dostępny po uprzedniej rejestracji.


§2

Zasady ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Obudowy24, prowadzonego przez HOTPIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, zwaną dalej HOTPIN, w tym zawierania umów sprzedaży Towarów, realizację tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. HOTPIN jest Sprzedawcą Towarów dostępnych na stronie www.obudowy24.pl.
 2. Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towary sprzedawane przez HOTPIN, o ile producent danego towaru nie złożył odmiennego zapewniania co do przeznaczenia towaru, nie zostały zaprojektowane i nie są przeznaczone do żadnych zastosowań, w których awaria mogłaby spowodować sytuację zagrożenia ludzkiego życia bądź zdrowia lub katastrofalną w skutkach szkodę w mieniu, a w szczególności nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie ani do ratowania lub podtrzymywania życia lub do zastosowania nuklearnego.


§3

Konto Klienta i Ochrona Danych Osobowych

 1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie www.obudowy24.pl (założyć Konto Klienta) poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego, podanie adresu email oraz utworzenie hasła. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Niego zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu utworzenia Konta Klienta.
 2. Posiadanie Konta Klienta w Sklepie www.obudowy24.pl jest dobrowolne, bezpłatne i nie jest wymagane do zakupów w Sklepie, tzn. Klient może złożyć zamówienie jako „Gość”. Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. sprawdzania rozrachunków, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu www.obudowy24.pl jest HOTPIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a, 62-300 Września.
 4. Dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie wskazanych poniżej podstaw prawnych, w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji zawartej umowy/umów - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrona przed takimi roszczeniami – uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zlecenia, a nadto:
  • do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • w zakresie dokumentacji księgowo- podatkowej - przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione firmom zapewniającym wsparcie informatyczne, techniczne, wsparcie w zakresie hostingu, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej, dostawcom usług kadrowo-płacowych, dostawcom usług szkoleniowych, audytorskich, rachunkowych i optymalizacji procesów biznesowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Klient ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  • żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane poza bezpieczny Europejski Obszar Gospodarczy. Zarejestrowany Klient ma możliwość pobrania swoich danych z panelu Klienta do pliku XML. Pobierane dane: (Wszystkie dane konta użytkownika, Adresy Klienta, Zamówienia Klienta, Pozycje zamówień (produkty)). Zarejestrowany Klient ma możliwość zgłoszenia prośby o usunięcie konta z panelu Klienta. Po zgłoszeniu konto Klienta ustawiane jest automatycznie w tryb "nieaktywny" oraz wysyłany jest email do administracji Sklepu z prośbą o usunięcie konta użytkownika. Administrator – HOTPIN usunie następnie konto użytkownika z panelu Sklepu. Zarejestrowany Klient ma prawo do anonimizacji konta. Funkcja anonimizuje wszystkie dane na jego temat w bazie danych (podmienia je na "Anonim") konta Klienta oraz adresu. Adresy dostaw zamówień pozostają bez zmian. Prawo do sprzeciwu - Klient może ograniczyć swoje dane do wykorzystania na potrzeby marketingowe. Klient ma możliwość w panelu Klienta za pomocą jednego przycisku wypisania się z modułu Newsletter oraz wyłączenia automatycznie zgód na newsletter. Może zrobić to również ręcznie w panelu Klienta. Prawo do poprawnej informacji - Klient w panelu Klienta ma możliwość edycji swoich danych.


§4

Warunki techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu Obudowy24, w tym do przeglądania jego asortymentu i składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera, laptopa albo innego urządzenia elektronicznego z zalecaną minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, które umożliwia korzystanie z sieci Internet przy użyciu przeglądarki internetowej:
   • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies;
   • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
   • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
   • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  HOTPIN podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiegają pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Obudowy24w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.


§5

Zamówienia

 1. Kupujący jest zobowiązany do podania w jakiej formie ma być wystawiony dokument sprzedaży: paragon lub faktura dostępne tylko w formie elektronicznej (plik PDF wysyłamy na adres e-mail podany w zamówieniu).
 2. HOTPIN przyjmuje zamówienia Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Obudowy24 za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.obudowy24.pl. Wypełniony Formularz zamówienia nazywany jest dalej Zamówieniem. Zamówienie przez ww. stronę internetową może być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Okoliczność ta jest potwierdzana przez Klienta w momencie składania Zamówienia – akceptacja Regulaminu ze strony Klienta jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez HOTPIN.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 2, w celu realizacji i obsługi Zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu Zamówienia do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez HOTPIN.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony www.obudowy24.pl wybrać Towar, wskazać miejsce jego dostarczenia, sposób płatności oraz wypełnić dane w formularzu zamówienia (chyba że Klient skorzysta z Konta). Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „Złóż zamówienie” i przesłane do HOTPIN Zamówienie, po jego potwierdzeniu przez HOTPIN wywołuje skutki prawne, w tym obowiązek zapłaty.
 6. Informacje znajdujące się na stronie www.obudowy24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza wybór Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Obudowy24 w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz złożenie HOTPIN oferty zawarcia umowy sprzedaży tego Towaru.
 8. Zamówiony Towar może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub osobiście odebrany w magazynie: ul. Sikorskiego 44, 62-300 Września (odbiór wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Obsługą Sklepu).
 9. W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany o łącznej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru, podatek VAT oraz koszty jego dostarczenia.
 10. Klient może też dokonać zakupu poprzez zamówienie telefoniczne lub mailowo. Informacjami koniecznymi do zawarcia umowy sprzedaży są: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa, symbol i ilość zamawianego towaru, adres dostawy, wybranego rodzaju płatności i rodzaju transportu.
 11. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, HOTPIN na adres poczty elektronicznej, wskazany w Zamówieniu, prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia, zwane dalej Potwierdzeniem, oznacza wpłynięcie złożonego zamówienia do Sprzedawcy. Potwierdzenie dostępności Towaru i czasu realizacji dokonywane jest przez wiadomość e-mail lub potwierdzenie telefoniczne. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje: paragon w formie elektronicznej, plik PDF lub e-fakturę, plik PDF.
  *Paragon fiskalny w formie papierowej lub faktura w formie papierowej może zostać wysłana Klientowi (lub firmie) na jego indywidualne życzenie, jednak obowiązującym standardem w HOTPIN jest wysyłka paragonu elektronicznego lub e-faktury na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta podczas składania zamówienia.
 12. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Obudowy24 jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa zostaje zakończona z chwilą zrealizowania zamówienia przez HOTPIN.


§6

Cena i sposób zapłaty

 1. Cena Towaru oferowanego przez Sklep Obudowy24 jest wyrażona w PLN. Kupujący ma możliwość wyświetlenia cen netto lub brutto (zawierających podatek VAT), za pomocą wbudowanego w Sklep internetowy przełącznika cen.
 2. Cena Towaru podana na stronach Sklepu Obudowy24 nie zawiera kosztów jego dostarczenia, które każdorazowo zostaną wskazane w Formularzu Zamówienia i uwzględniane są w łącznej wartości Zamówienia. Łączna wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia i wyrażona jest w kwocie brutto (zawierającej podatek VAT).
 3. Cena uwidoczniona w łącznej wartości Zamówienia w chwili jego złożenia jest wiążąca i ostateczna.
 4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Obudowy24 jest wiążąca w momencie składania Zamówienia.
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  1. Przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty gotówką lub kartą płatniczą (jeżeli spedytor przyjmuje płatności bezgotówkowe) odbierając Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Z góry przed odbiorem zamówionego Towaru - płatność przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPro lub imoje.
  3. Z góry przed odbiorem zamówionego Towaru - płatność tradycyjnym przelewem internetowym na konto firmy Hotpin Sp. z o.o.
 6. W przypadku wyboru opcji płatności z góry, Klient jest zobowiązany uiścić cenę w ciągu 48 godzin od otrzymania od HOTPIN w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 7. W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze zamówionego towaru, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 8. Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych oferowanego przez PayPro SA - przelewy24.pl, ul. Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 9. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu imoje.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.imoje.pl/.
 10. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu imoje.pl. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.


§7

Dostawa Towaru

 1. Koszty dostawy Towaru są wskazywane przy składaniu zamówienia.
 2. HOTPIN umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:
  • przesyłka kurierska (DHL lub DB Schenker)
 3. Termin dostawy Towaru do Klienta określany jest po złożeniu zamówienia lub na etapie oferty. W wyjątkowych okolicznościach może on zostać zmieniony ( przez wyjątkowe okoliczności określa się sytuacje niezależne od sprzedającego: zmiana sytuacji politycznej, gospodarczej, przestoje produkcyjne u dostawcy, strajki itp.). Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.


§8

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. Obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części.
  2. Polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
  odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Kupujący ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania tego prawa oraz o kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Kupujący, zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – skorzystanie z tego formularza jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 6. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim HOTPIN przyjął jego zamówienie do realizacji, oferta przestaje wiązać.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Kupujący może zwrócić Towar bez podania przyczyny.
 9. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu między innymi w odniesieniu do umów:
  1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  4. W której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.>
  5. W której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. W której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
  7. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi kupujący (Konsument).
 11. W przypadku sporów kupujący ma możliwość skorzystania z platformy rozstrzygania sporów internetowych - Platforma ODR dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/odr.


§9

Reklamacja

 1. HOTPIN ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez HOTPIN, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Zasady dotyczące postępowania w przypadku niezgodności Produktu z Umową regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. Opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji.
  2. Przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 4. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. Nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
  2. Występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.
  3. Być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać.
  4. Być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 lub 3 powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 10. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2.
  2. Przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6.
  3. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową.
  4. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d.
  5. Z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 13. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 16. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 17. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 19. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 20. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru, przy czym gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta niż określone w punktach w niniejszym punkcie.
 21. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji:
  1. W formie pisemnej: na adres siedziby HOTPIN: Obłaczkowo 144/a 62-300 Września, na adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Obłaczkowo 144A, 62-300 Września.
  2. W formie elektronicznej na adres email: sklep@obudowy24.pl lub w inny sposób wybrany przez Konsumenta, albo w formie pisemnej dołączonej do zwracanego towaru.
  3. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
  4. Jeżeli przesyłka dotrze do Konsumenta w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, to należy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać odpowiedni protokół, który opisuje rodzaj zniszczenia (w miarę możliwości wykonać zdjęcie). Tylko taki protokół, podpisany przez przewoźnika stanowi podstawę do reklamacji.
 22. Kupujący przy składaniu reklamacji jest uprawniony do posłużenia się Formularzem Reklamacyjnym na stronie, w zakładce Zwrotu i reklamacje – skorzystanie z formularza jest dobrowolne i zależy od decyzji Kupującego.
 23. Zalecane jest, aby w opisie reklamacji Kupujący podał następujące dane:
   • datę zakupu,
   • numer Paragonu lub numer faktury,
   • rodzaj i datę wystąpienia wady,
   • proponowany sposób rozwiązania problemu (zwrot środków, naprawa, wymiana Towaru),
   • dane Klienta składającego reklamację, w tym adres email,
   • wybrany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.
  Powyższe dane nie są warunkiem złożenia reklamacji, a jedynie umożliwiają HOTPIN rozpatrzenie reklamacji w krótszym terminie.
 24. HOTPIN ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji Kupującego , nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia pod rygorem przyjęcia, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. W przypadku wskazania przez Kupujący przy zgłoszeniu adresu email, odpowiedź będzie przesłana na podany adres.


§10

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Firma HOTPIN nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Z zastrzeżeniem dalej idących ograniczeń przewidzianych w niniejszym Regulaminie y odpowiedzialność HOTPIN za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towarów oraz z tytułu gwarancji, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość ceny kupna towaru, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie.
 3. HOTPIN nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne, na które nie ma wpływu. Są to wszelkie nieprzewidziane i niezależne od HOTPIN zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy, takie jak w szczególności: wojna, zamieszki, katastrofy, powodzie, zakłócenia komunikacyjne, strajki.


§11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Informacja o Towarze zamieszczona na stronie internetowej www.obudowy24.pl nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia dokonane przed zmianą będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie www.obudowy24.pl nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie HOTPIN.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2023 r. r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia.
 7. W przypadku sporów kupujący ma możliwość skorzystania z platformy rozstrzygania sporów internetowych - Platforma ODR dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/odr.